Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse AJALOOST

29 JAANUAR 2015
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse asutamiskoosolek.
MTÜ Tartumaa noorsootöötajate ühenduse asutamislepingu sõlmisid Airi Park, Sirje Meriste, Külli Pann, Lea Järv, Nõo valla esindaja Egle Hänilane, Elva linna esindaja Mirja Jõgi, Ülenurme valla esindaja Kersti Leis, Luunja valla esindaja Kadi Kalmus, Meeksi valla esindaja Inga Rõžova, MTÜ Kallaste Noortekeskuse esindaja Svetlana Amelina ning MTÜ
Õnnemaa esindaja Kaisa Alliksaar.

fwef

Ühenduse eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöötajate esindamine, noorsootöö erinevate
valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud eelkõige
noortele, noorsootöötajatele ning noorsootöö valdkonnas tegutsevatele vabatahtlikele ja
headele koostööpartneritele.
MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatuse liikmeteks valiti Svetlana Amelina,
Mirja Jõgi, Kadi Kalmus, Kersti Leis ja Airi Park.

Meie projektidest
2015. aastal viidi MTÜ liikmete poolt ellu projekt „Kaheksa noortekeskuse koostööpusle“.
Tegemist oli koostööprojektiga, milles iga osaleja esitas maakondlike avatud noortekeskuste
konkursile projekti iseseisvalt, MTÜ roll oli koordineerida liikmete omavahelist suhtlemist
projekti jooksul. Kõnealune projekt aitas eelkõige kaasa MTÜ tegevuse tutvustamisele ning
soodustas liikmete omavahelist koostööd.

2017. aastal viidi MTÜ liikmete poolt ellu projekt „Tunne Tartumaad“, millest võtsid osa 11
ühenduse liiget ning lisaks Rõngu vald. Tegemist oli koostööprojektiga, milles iga osaleja
esitas Eesti Noorsootöö Keskuse poolt koordineeritud Avatud Noortekeskuste
projektikonkursile iseseisva projekti, pidades silmas oma piirkonna tugevusi ja võimalusi,
mida teiste piirkonna noortele oleks võimalik läbi projektitegevuste tutvustada. MTÜ roll oli
koordineerida projektiga seotud liikmete omavahelist suhtlemist, projektietappide
tagasisidestamist ning projekti tulemuste levikule kaasa aitamist (pressiteated, projekti lõpuks
valminud noortekeskuste kalendri kujundamine). Kõnealune projekt aitas kaasa MTÜ
tegevuste tutvustamisele ning soodustas liikmete sh ka noorte omavahelist koostööd.

Tänases haldusreformi järgses olukorras on Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse
liikmeteks kuus omavalitsust – Elva vald, Kambja vald, Luunja vald, Nõo vald, Tartu vald ja
Tartu linn ning viis mittetulundusühingut – MTÜ Noored Toredate Mõtetega, MTÜ
Õnnemaa, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, MTÜ Tõusvad Tähed ja MTÜ Koosa Noorteklubi.
Juhatus on endiselt viieliikmeline ja sinna kuuluvad Kadi Kalmus, Kersti Leis, Karmen Kukk,
Maret Kalnitski ja Egle Haljassaar.

Kui varasematel aastatel oleme koostöös ühenduse liikmetega suunanud oma tegevuse
peamiselt noortele, siis sel ja järgnevatel aastatel oleme seadnud eesmärgiks anda panus
valdkonna arengusse maakondlikul tasandil laiemalt ning noorsootöötajate toetamise nende
töös.