“Tartumaa tervistedendavate noortekeskuste koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine”

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus viis aastatel 2018-2022 ellu projekti “Tartumaa noorsootöö koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine” tegevusi, millest on välja kasvanud ka TENK ehk Tartumaa Tervist Edendavate Noortekeskuste võrgustik.

Selle aasta alguses esitas Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus programmi LEADER Tartumaa Arendusseltsi meetmesse 3.1.TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine jätkuprojekti Tartumaa tervistedendavate noortekeskuste koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine”, millele saime rahastuse võrgustikku arendavate tegevuste elluviimiseks perioodil 2022 sügis kuni 2024 sügis. Projekti kogumaksumus on 47 259,04€ ja seda kaasrahastab projekti partner Tartumaa Omavalitsuste Liit.

Endiselt on oluline noorsootöö koostöövõrgustiku kooshoidmine ja ühiste eesmärkide seadmine. Lisaks näitas tervisekriis, kui oluline on tegeleda süsteemselt noorte, lapsevanemate ja töötajate füüsilise ning vaimse tervisega. Loodud tervisedendavate noortekeskuste pilootprogramm vajab edasiarendamist ning populariseerimist.

Projekti avaseminar toimus koostöös TENK võrgustiku liikmete, TEL ja TEK võrgustike esindajate ning Tartumaa Omavalitsuste Liidu Rahvatervise spetsialisti Lea Sauliga 2.novembril 2022 Rannu Pere- ja Noortekeskuses. Tutvustasime projekti edasisi tegevusi ning panime aluse koostööks erinevate võrgustike vahel.

Läbi projektiperioodi toimuvad erinevad võrgustikuseminarid, mille kaudu toetame kohaliku tasandi koostöövõrgustikke ning soodustame koostöö järjepidevat toimimist, kaasates ka pikema ajalooga võrgustikke Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) ja Tervist Edendavate Koolide (TEK) näol. Jätkuvad Tervist Edendavate Noortekeskuste Suvekoolid ja noortevaldkonnas tegutsevate inimeste tunnustussündmused.

Esimene koostööseminar leidis aset 15.veebruaril 2023 Tartu Mänguasjamuuseumis.

15. veebruaril kogunesid Tartu Mänguasjamuuseumisse Tartumaa tervistedendevate koolide, tervistedendavate lasteaedade ja tervistedendavate noortekeskuste võrgustike liikmed, et ühiselt arutleda, kuidas kogukondades teha laste ja noorte tervise ja heaolu nimel paremat koostööd, jõustada lapsevanemaid ja võimestada kogukondi.
 
Koostööseminar toimus Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse projekti „ Tartumaa tervistedendavate noortekeskuste koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine“ raames. Projekti eesmärk on läbi kogukondlike võrgustike võimestamise arendada maakonnaülest tervisedenduslikku võrgustikku ja anda koostööle hoogu juurde.
Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts rõhutas oma avakõnes Tartumaa Arengustrateegias 2040 olulisi heaolu valdkonna märksõnu nagu liikumine, toitumine ja vaimne tervis.
 
Oli väga koostöine ja inspireeriv päev, mille raames oli võimalus omavahel rohkem tuttavaks saada, kaardistada hetkeolukorda ja ühiseid eesmärke seada.

Maakondliku ühisüritusena toimub 2023. ja 2024. aastal Tartumaa Noortepäev, mille sisuks on omavaheline koostöö, põlvkondade koosloome, liikumine ja vaimne tervis. Sündmused on väljundiks toimunud tervisedenduslikele tegevustele võrgustiku noortekeskustes. Parimad praktikad kogutakse kokku ühisesse trükisesse, mis ilmbub 2023.aasta lõpus. 

Projekti tulemusena on tegevuspiirkonnas koolitatud ja oskusliku koostöökogemusega noorsootöötajad, kes teevad kogukonna heaolu suurendamiseks ning võimestamiseks piirkondades jätkusuutlikku ja tõenduspõhist koostööd teiste valdkondade spetsialistidega. 

Projekti “Tartumaa tervistedendavate noortekeskuste koostöövõrgustiku arendamine ja võimestamine” rahastavad: