Tartumaa avatud noortekeskuste noorsootöötajate toetamiseks ja valdkonna probleemidele lahenduste leidmiseks  esitas MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus 2019.aastal Leader-PRIA projekti „Tartumaa noorsootöö võrgustiku arendamine ja võimestamine“ , mille oluliseks osaks on pilootprojektina “Tervistedendavate noortekeskuste võrgustiku loomine Tartumaal”.  Võrgustiku loomisele pandi alus 2019.aasta kevadel Käsmus toimunud tervistedendavate noortekeskuste suvekoolis, kuhu kogunesid Tartumaa noortevaldkonna töötajad, kes on huvitatud tervistedendavate noortekeskuste koostöövõrgustiku loomisele kaasa aitamisest. Noortekeskustel ja noortevaldkonna töötajatel on oluline roll noorte tervisekäitumise kujundajana. Mõistame tervislikke eluviise laiemalt kui pelgalt tervislik toitumine ja liikumine. Noorsootöötajatel on valmisolek noorte jaoks olemas olla ning valmisolek noorte positiivse maailmapildi kasvatamist toetada.

TENKi eesmärk on tervist toetava elu- ja mõtteviisi arendamine, süsteemse ennetustöö planeerimine ja kogukonna ning sidusvaldkondade kaasamine sellesse. Samuti noortevaldkonna töötajate tervisealaste teadmiste ja oskuste järjepidev täiendamine, enesekindluse arendamine ohuolukordades toimetulekuks.  Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud noortekeskustest, kes lähtuvad oma töös tervist edendavate noortekeskuste võrgustiku põhimõtetest, on nõus ellu viima TENKi eesmärke ja missiooni: tervist edendav noortekeskus on kogukonda kaasav, sotsiaalset toimetulekut toetav noorte ja töötajate heaolu arendaja. Järgnevatel aastatel peetakse oluliseks hoida järgmist FOOKUST

 • Toetada laste ja noorte sotsiaalset toimetulekut
 • Toetada laste ja noorte vaimset tervis
 • Soosida laste ja noorte tervist toetavat käitumist

TENK heaolumeeskond moodustub Tartumaa omavalitsuste noortevaldkonna esindajatest, kes valiti möödunud aastal sooviavalduste alusel Tartumaa noorsootöö infoseminari. Heaolu meeskonna ülesandeks on tervist edendava noortekeskuse märgise välja andmine, võrgustiku koordineerimine ja toetamine, TENK suvekoolide korraldamisele kaasaaitamine jne.

TENK heaolumeeskonda kuuluvad:

Liisi Trumm, Lille Noortekeskuse noorsootöö peaspetsialist, Tartu linn

Kirsika Mühlberg, Kastre valla juhtiv noorsootöötaja, Kastre vald

Anne-Liis Simo, Maarja-Magdaleena Noortekeskuse noorsootöötaja, Tartu vald

Marianne Luik, Tabivere noortekeskuse noorsootöötaj, Tartu vald

Gärry Keerdo, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus, Luunja vald

Kersti Leis, Ülenurme Pere- ja Noortekeskus, Kambja vald

Kristin Sikk, Alatskivi Noortekeskus, Peipsiääre vald

Egle Vahesalu, Nõo Noortekeskus, Nõo vald

Magdaleena Kalev, Rannu Pere- ja Noortekeskus, Elva vald

 

2020.aastal liitus Tervist Edendavate NoorteKeskuste võrgustikuga 14 maakonna noortekeskust:

1. Elva Avatud Noortekeskus, Elva vald

2. Laeva Avatud Noortekeskus, Tartu vald

3. Lille Noortekeskus, Tartu linn

4. Lohkva Noortekeskus, Luunja vald

5. Maarja-Magdaleena Noortekeskus, Tartu vald

6. Melliste Noortekeskus, Kastre vald

7. MTÜ Õnnemaa koordineeritavad noortekeskused Kambja vallas: Ülenurme Pere- ja Noortekeskus, Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus, Kambja Pere- ja Noortekeskus

8. Nõo Noortekeskus, Nõo vald

9. Rannu Pere- ja Noortekeskus, Elva vald

10. Roiu Noortekeskus, Kastre vald

11. Võnnu Noortekeskus, Kastre vald

Noortekeskused, kes soovivad maakondliku võrgustikuga liituda sel aastal, peaksid täitma järgmised kriteeriumid:

 1. Noortekeskusel on tervise/heaolumeeskond, kuhu kuulub lisaks noorsootöötaja(te)le ja noortele vähemalt üks koostööpartner kogukonnast.
 2. Noortekeskusel on tervist edendava noortekeskuse tegevuskava (1-aastane)
 3. Noortekeskuse heaolu meeskond on kaardistanud noortekeskuse füüsilise ja vaimse keskkonna tervisemõjurid.

Noortekeskus, kes vastab TENK tingimustele, esitab maakondlikule heaolumeeskonnale AVALDUSe, tegevuskava, tervisemõjurite kaardistuse ning noortekeskuse tervise/heaolumeeskonna liikmete nimekirja, hiljemalt 3. veebruariks 2021.a.  Peale avalduse ja dokumentide vastu võtmist, otsustab TENK heaolumeeskond noortekeskusele TENK märgise väljaandmise.

Ootused koostööks TENK heaolumeeskonna ja noortekeskuste vahel

 • Tervist toetavate tegevuste elluviimine noortega vähemalt 4xaastas:
 • KOV põhiselt (erineva vormiga tervist ja turvalisust toetavad koostöötegevused); 
 • maakonnaülene koostöö;
 • riigi tasandil – riiklike kampaaniate (TAI ja teised) võimestamine;
 • valdkonnapõhiselt – paikkonna terviseprofiilis, noortekeskuse tervisemõjurite kaardistusel või noorte seas läbiviidud küsitluse tulemusel selgunud prioriteetses valdkonnas (liikumine, toitumine, vaimne tervis, meelemürgid, turvalisus jne);
 • veebipõhise terviseteabe suunamine (erinevad riiklikud programmid ja mängud).

Noorsootöötajate tervist toetavat elu- ja mõtteviisi arendavad koolitused/seminarid/teabepäevad/suvekool ehk võrgustikutöö.

 

Võimalused võrgustikuga liitunud noortekeskusele:

 • huvitavad ideed saavad teoks;
 • uuenduslikkus;
 • Tartumaa tervisetoa toetus (nõustamine, koolitajad, heade praktikate jagamine);
 • rahastusvõimalused (väikeprojektid: terviseedendus, turvalisus; nö starditoetus võrgustikuga liitunud noortekeskustele);
 • märkamine, tunnustamine;
 • koolitused/seminarid/teabepäevad/suvekool/võrgustiku seminarid.

  Inspiratsiooni tegevuskava kokkupanekuks: TAI tervisekalender      

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus