Tartumaa avatud noortekeskuste noorsootöötajate toetamiseks ja valdkonna probleemidele lahenduste leidmiseks  esitas MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus 2019.aastal Leader-PRIA projekti „Tartumaa noorsootöö võrgustiku arendamine ja võimestamine“ , mille oluliseks osaks on pilootprojektina “Tervistedendavate noortekeskuste võrgustiku loomine Tartumaal”.  Võrgustiku loomisele pandi alus 2019.aasta kevadel Käsmus toimunud tervistedendavate noortekeskuste suvekoolis, kuhu kogunesid Tartumaa noortevaldkonna töötajad, kes on huvitatud tervistedendavate noortekeskuste koostöövõrgustiku loomisele kaasa aitamisest. Noortekeskustel ja noortevaldkonna töötajatel on oluline roll noorte tervisekäitumise kujundajana. Mõistame tervislikke eluviise laiemalt kui pelgalt tervislik toitumine ja liikumine. Noorsootöötajatel on valmisolek noorte jaoks olemas olla ning valmisolek noorte positiivse maailmapildi kasvatamist toetada.

TENKi eesmärk on tervist toetava elu- ja mõtteviisi arendamine, süsteemse ennetustöö planeerimine ja kogukonna ning sidusvaldkondade kaasamine sellesse. Samuti noortevaldkonna töötajate tervisealaste teadmiste ja oskuste järjepidev täiendamine, enesekindluse arendamine ohuolukordades toimetulekuks.  Võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud noortekeskustest, kes lähtuvad oma töös tervist edendavate noortekeskuste võrgustiku põhimõtetest, on nõus ellu viima TENKi eesmärke ja missiooni: tervist edendav noortekeskus on kogukonda kaasav, sotsiaalset toimetulekut toetav noorte ja töötajate heaolu arendaja. Järgnevatel aastatel peetakse oluliseks hoida järgmist FOOKUST

 • Toetada laste ja noorte sotsiaalset toimetulekut
 • Toetada laste ja noorte vaimset tervis
 • Soosida laste ja noorte tervist toetavat käitumist

 

2023.aasta 1.jaanuari seisuga, kuulub Tervist Edendavate NoorteKeskuste võrgustikku 17 Tartumaa noortekeskust:

1. MTÜ Alatskivi Noortekeskus, Peipsiääre vald

2. Elva Avatud Noortekeskus, Elva vald

3. Laeva Avatud Noortekeskus, Tartu vald

4. Lille Noortekeskus, Tartu linn

5. Luunja Noortekeskus, Luunja vald

6. Lähte Noortekeskus, Tartu vald

7. Maarja-Magdaleena Noortekeskus, Tartu vald

8. Melliste Noortekeskus, Kastre vald

9. MTÜ Õnnemaa koordineeritavad noortekeskused Kambja vallas:

9.1. Ülenurme Pere- ja Noortekeskus

9.2. Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus

9.3. Kambja Pere- ja Noortekeskus

9.4. Kuuste Noortetuba

10. Nõo Noortekeskus, Nõo vald

11. Rannu Pere- ja Noortekeskus, Elva vald

12. Roiu Noortekeskus, Kastre vald

13. Ulila Keskus, Elva vald

14. Võnnu Noortekeskus, Kastre vald

 

Noortekeskused, kes soovivad maakondliku võrgustikuga liituda sel aastal, peaksid täitma järgmised kriteeriumid:

 1. Noortekeskusel on tervise/heaolumeeskond, kuhu kuulub lisaks noorsootöötaja(te)le ja noortele vähemalt üks koostööpartner kogukonnast.
 2. Noortekeskusel on tervist edendava noortekeskuse tegevuskava (1-aastane)
 3. Noortekeskuse heaolu meeskond on kaardistanud noortekeskuse füüsilise ja vaimse keskkonna tervisemõjurid.

Noortekeskus, kes vastab TENK tingimustele, esitab TENK võrgutikuga liitumise AVALDUSe, tegevuskava, tervisemõjurite kaardistuse ning noortekeskuse tervise/heaolumeeskonna liikmete nimekirja, hiljemalt 1.märtsiks 2023.a. aadressil: tartumaa.noorsootootajad@gmail.com. Peale avalduse ja dokumentide vastu võtmist, otsustab TENK võrgustik noortekeskusele TENK märgise väljaandmise.

Ootused koostööks TENK võrgustikus

 • Tervist toetavate tegevuste elluviimine noortega vähemalt 4xaastas:
 • KOV põhiselt (erineva vormiga tervist ja turvalisust toetavad koostöötegevused); 
 • maakonnaülene koostöö;
 • riigi tasandil – riiklike kampaaniate (TAI ja teised) võimestamine;
 • valdkonnapõhiselt – paikkonna terviseprofiilis, noortekeskuse tervisemõjurite kaardistusel või noorte seas läbiviidud küsitluse tulemusel selgunud prioriteetses valdkonnas (liikumine, toitumine, vaimne tervis, meelemürgid, turvalisus jne);
 • veebipõhise terviseteabe suunamine (erinevad riiklikud programmid ja mängud).

Noorsootöötajate tervist toetavat elu- ja mõtteviisi arendavad koolitused/seminarid/teabepäevad/suvekool ehk võrgustikutöö.

 

Võimalused võrgustikuga liitunud noortekeskusele:

 • huvitavad ideed saavad teoks;
 • uuenduslikkus;
 • Tartumaa tervisetoa toetus (nõustamine, koolitajad, heade praktikate jagamine);
 • rahastusvõimalused (väikeprojektid: terviseedendus, turvalisus; nö starditoetus võrgustikuga liitunud noortekeskustele);
 • märkamine, tunnustamine;
 • koolitused/seminarid/teabepäevad/suvekool/võrgustiku seminarid.

  Inspiratsiooni tegevuskava kokkupanekuks: TAI tervisekalender      

 

Lisainfo: tartumaa.noorsootootajad@gmail.com või 56933707 (Egle Haljassaar)

 

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus