Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Elva, Nõo, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Tartu vallaga on asunud looma toimivat ja jätkusuutlikku noorte toetamise süsteemi, et 16-29aastased NEET-staatuses noored leiaksid endale töö või asuksid õppima. 

Mõiste NEET tuleneb  ingliskeelsest sõnaühendist “Not in Education, Employment, or Training” ja tähistab ühiskonnaelus mitteaktiivset noort, kes ei tööta, ei omanda haridust ega osale koolitustel. Vastavalt noortegarantii tugisüsteemi seire andmetele oli 2023. a oktoobri  seisuga Tartumaal 506 16-29aastast mitteõppivat ja -töötavat noort.

Kõigis seitsmes Tartumaa kohalikus omavalitsuses hakkab tööle või jätkab tööd noorte heaolu spetsialist, kelle eesmärk on tagada noortele igas mõttes parem tulevik. Noorte heaolu spetsialist  loob noorega esmase kontakti ning selgitab välja, millist tuge ta täpsemalt vajab. Näiteks on noorele võimalik pakkuda psühholoogilist nõustamist, loovteraapiat, erinevaid kursusi ja koolitusi, tööalast mentorlust, karjäärinõustamist jms.  Samuti on noorte heaolu spetsialistiga koostööle oodatud  noore lähedased, näiteks nõustamisele, et omandada uusi teadmisi ja oskusi pereliikme toetamiseks. Noore toetamisse on kaasatud ka Töötukassa, vajadusel raviasutused ja muude teenuste osutajad. Igale noorele pakutakse tuge just tema individuaalsetest vajadustest lähtuvalt ning missugust tuge täpselt vaja on, selgub noore (vajadusel ka lähedase) ja noorte heaolu spetsialisti koostöös.

Kõik Tartumaa omavalitsused on eelnevatel aastatel mitteõppivate ja -töötavate noorte leidmise ja toetamisega tegelenud, kuid sellest aastast alustatakse ja planeeritakse tugitegevusi koos, et lisaks noorte toetamisele tugevdada maakondlikku koostöövõrgustikku ja tagada noorte parem toimetulek tulevikus. Koostöövõrgustik võimaldab eri valdkondade spetsialistidel vahetada kogemusi ja parimaid praktikaid ning seada pikaajalisemaid eesmärke.

Võta julgesti ühendust minuga või oma valla noorte heaolu spetsialistiga!

Evelin Kostabi
noorsootöö projektijuht
Tartumaa Omavalitsuste Liit
evelin.kostabi@tartumaa.ee
504 4576

Projekti “Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal” rahastab Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu Euroopa Sotsiaalfond. Projekti kogumaksumus on 785 059 eurot, projekt lõpeb 31.12.2027.